Vedtægter for Søfuglevejenes Grundejerforening

 

§1

Foreningens navn og hjemsted

 

1.1       Foreningens navn er Søfuglevejenes Grundejerforening.

1.2       Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

1.3       Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.

 

§2

Foreningens formål

 

2.1       Foreningens formål er at virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne og i øvrigt varetage medlemmernes interesser i overensstemmelse med Lokalplan nr. 41, delområderne 1, 2, 3, 4 og 5 og Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune) og Lokalplan nr. 416, foreningens vedtægter og generalforsamlingens bestemmelse.

 

2.2       Foreningen kan påtage sig mod et af generalforsamlingen fastsat gebyr at administrere et eller flere vejlaug under foreningens område.

 

2.3       Foreningen kan være medlem af områdesammenslutninger eller landsdækkende sammen­slutninger af grundejerforeninger.

 

 

 §3

Foreningens opgaver

 

3.1       Foreningen skal vedligeholde alle udlagte private fællesveje, stier og fælles friarealer indenfor delområde 1, 2, 3, 4 og 5 i Lokalplan nr. 41 og indenfor Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune) og indenfor lokalplan nr. 416, herunder renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt vedligeholdelse af grønne arealer og beplantning.

 

3.2       Foreningen er ikke pligtig til at vedligeholde interne veje på storparcellerne.

 

3.3       Det grønne område i delområde 5 og fællesarealet i delområde 4 – begge delområder i Lokalplan nr. 41 – er foreningen pligtig til at tage skøde på, hvilket også gælder det grønne område i delområde 2 i Lokalplan nr. 48 og de grønne områder i Lokalplan nr. 416. Disse grønne områder er foreningen pligtig til at opretholde beplantningen på, samt forestå drift og vedligeholdelse af disse arealer i øvrigt.

 

3.4       Grundejerne i foreningen er forpligtet til at sørge for vedligeholdelse af deres ubebyggede grunde ved to gange om året, henholdsvis en gang i perioden februar – juni og en gang i perioden august – oktober at vedligeholde grunden ved slåning, således at ukrudtet holdes nede. Såfremt en grundejer ikke overholder denne forpligtelse og heller ikke, efter påkrav fra grundejerforeningen med en frist på otte dage til at sørge for slåning, overholder sin forpligtelse, har grundejerforeningen ret til at forestå vedligeholdelsen af den ubebyggede grund. Den pågældende grundejer er da forpligtet til at refundere foreningen omkostningerne til denne vedligeholdelse.

 

3.5       Foreningen er forpligtet til at foretage en særskilt opsparing til fornyelse og vedligeholdelse af asfaltbelægningen på boligvejene for så vidt angår de private fællesveje, som grundejerforeningen har vedligeholdelsesforpligtelsen på.

 

3.6       Foreningen varetager medlemmernes fællesinteresse af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.

 

3.7       Foreningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Ekstraopkrævninger, som ligger ud over kontingentbetaling, kan kun ske efter vedtagelse med to tredjedeles flertal på generalforsamling.

 

§4

Foreningens område og medlemskreds

 

4.1       Foreningens geografiske område er identisk med det område, som er omfattet af Lokalplan nr. 41 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune), delområderne 1, 2, 3, 4 og 5 samt Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune) samt Lokalplan nr. 416.

 

4.2       Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område. Der er pligt til medlemskab af foreningen.

 

4.3       En ejendom defineres som et særskilt udstykket matrikelnummer, dog undtaget storparceller hvor en ejendom defineres ved at være to boligenheder.

 

4.4       Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet i Syddjurs Kommune optage medlemmer fra de tilgrænsende områder i henhold til lokalplanerne nr. 41 og 48 og 416.

 

4.5       Al kommunikation til/fra grundejerforeningen og dens medlemmer foregår via email.

Stk. 1: Grundejerforeningens medlemmer er pligtige til at opgive email-adresse til sekretæren i den siddende bestyrelse, og er ligeledes forpligtet til snarest efter ændring af email-adresse at oplyse herom.

Stk. 2: Bestyrelsen skal efter hver ny konstituering oplyse medlemmerne om foreningens kontakt email-adresse.

 

 

§5

Kontingent til foreningen

 

5.1       Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

 

5.2       Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem betale renter med den til enhver tid gældende procesrente af det skyldige beløb fra forfaldsdato til betaling sker. Medlemmet skal endvidere betale alle de omkostninger, som måtte påløbe i forbindelse med inddrivelse af det skyldige beløb.

5.3       Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. Dette gælder dog ikke, såfremt der er tale om en restance, som medlemmet er indtrådt i, fra en tidligere ejer af ejendommen jf. § 5.8.

 

5.4       For hver ejendom betales ét kontingentsbidrag med den undtagelse at for storparcellers vedkommende anses en ejendom for at være to boligenheder (jf. § 4.3), og der betales således ét kontingentsbidrag pr. to boligenheder.Bidraget betales af medlemmet, som er ejeren (eller ejerne) af den pågældende ejendom. Betalingen påbegyndes fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.

 

5.5       Kontingent betales helårligt forud.

 

5.6       I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

 

5.7       I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata (i forhold til antal bidrag ejendommen betaler), hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

 

5.8       Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Den tidligere ejer vedbliver dog med at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil restancerne er betalt. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

 

 

§6

Stemmeret

 

6.1                 Hver ejendom har uanset antallet af ejere to stemmer på generalforsamlingen for hvert bidrag, der er pålagt ejendommen, dog undtaget storparceller hvor uanset antallet af ejere har 2 stemmer og yder 1 bidrag pr. to boligenheder. Dvs. for storparceller er ½ bidrag lig med 1 stemme for hver boligenhed.

Det er en forudsætning at medlemmet ikke er i restance til foreningen, hvorved stemmeretten på generalforsamlingen bortfalder.

 

§7

Generalforsamling

 

7.1       Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

7.2       Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendommen indenfor foreningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

 

7.3       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Syddjurs Kommune. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem på den e-mail adresse, som medlemmet har opgivet til foreningen via foreningens sekretær på indkaldelsestidspunktet.

 

7.4       Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, og med indkaldelsen skal følge dagsorden, det underskrevne årsregnskab og forslag til budget for indeværende regnskabsår.

 

7.5       Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde pr. e-mail senest 1. februar. Indkommer der forslag fra nogen af medlemmerne, udsendes disse til medlemmerne sammen med indkaldelse og dagsorden m.v. til den ordinære generalforsamling.

 

7.6       Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.

 

7.7       På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning for det forløbne år
 • Aflæggelse af regnskab, der er underskrevet af revisor og bestyrelse
 • Vedtagelse af budget og eventuelt fastlæggelse af bidrag og eventuelt indskud
 • Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt valg af administrator
 • Eventuelt

 

7.8       Under pkt. 9 ”Eventuelt” på generalforsamlingens standarddagsorden (jf. § 7.7) kan der ikke sættes forslag til afstemning.

 

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling

 

8.1       Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 1: Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden seks uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

Stk. 2: Hvis ikke mindst tre fjerdedele af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

 

8.2       Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

 

§9

Afstemning på generalforsamlingen

 

9.1       Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

 

9.2       Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen eller et medlem af vedkommendes husstand.  En person kan maksimalt medbringe 3 fuldmagter; 1 fuldmagt fra egen husstand og 2 fuldmagter fra andre husstande + egen stemme. I alt 6 stemmer.  Hvis en husstand har 2 ejere, og kun den ene giver fremmøde, skal der medbringes en fuldmagt, såfremt der skal afgives 2 stemmer. Fuldmagter skal afleveres ved generalforsamlingens begyndelse.

 

9.3       Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.

 

9.4       Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

9.5       Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen pr. e-mail til hvert enkelt medlem.

 

9.6       Generalforsamlingsbeslutning om ændret anvendelse af fællesarealet, forandring af foreningens vedtægter, eventuelt ordensreglement, ekstraopkrævninger og optagelse af lån kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, som skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling skal forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal er for forslaget. Ændring af foreningens vedtægter, som ikke må være i strid med lokalplanen, kræver tillige kommunalbestyrelsens samtykke.

 

9.7       Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

 

§10

Bestyrelsen

 

10.1     Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

 

10.2     Medmindre der ikke er opstillingsberettigede kandidater, må der ikke i bestyrelsen være mere end én repræsentant fra samme ejendom. Opstillingsberettigede kandidater er alle medlemmer af foreningen, disses ægtefæller/fastboende samlever samt hjemmeboende børn over 18 år.

 

10.3     Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

 

10.4     Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, og således at to medlemmer afgår på lige årstal, og tre medlemmer på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

 

10.5     Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Der vælges to suppleanter, og suppleanterne indtræder i den rækkefølge, som de er valgt. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtages det udtrædende bestyrelsesmedlems anciennitet. Genvalg kan finde sted. Revisor og revisorsuppleant vælges for ét år ad gangen.

 

10.6     Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end fem er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

10.7     Bestyrelseserhvervet er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet.

 

10.8     Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender, herunder vedligeholdelse og drift af foreningens fællesarealer m.v., og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

 

10.9     Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden, eller to medlemmer, finder det nødvendigt.

 

10.10   For hvert bestyrelsesmøde føres referat, der enten skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde, eller det skal af referatet fra næstfølgende bestyrelsesmøde fremgå, hvorvidt referatet er godkendt – evt. med bemærkninger.

 

10.11   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde.

 

10.12   Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

10.13   Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen, eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 

 

 

§11

Regnskab

 

11.1     Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår dog går fra foreningens stiftelse og til den 31.12.2013.

 

11.2     Regnskabet afleveres til revisor inden den 25. januar og skal af denne være revideret så betids, at en kopi af regnskabet med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

11.3     Kassereren modtager foreningens indtægter og underskriver alle kvitteringer.

 

11.4     Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt en medlemsprotokol. Medlemsprotokollen og kassebogen er elektroniske.

 

11.5     Medlemmernes indbetalinger sker til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

 

11.6     Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse i foreningens navn til bedst mulig forrentning. Der må ikke foretages spekulation med foreningens midler.

 

 

§12

Revision

 

12.1     Den af generalforsamlingen valgte revisor kontrollerer regnskabets rigtighed og påser, at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med vedtægterne, relevante love og bekendtgørelser samt generalforsamlingens beslutninger.

 

12.2     Revisor har ret til uanmeldte kasseeftersyn med dags varsel.

 

 

 

 

§13

Forskellige bestemmelser

 

13.1     Nærværende vedtægter og eventuelle kommende vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet i Syddjurs Kommune.

 

13.2     Syddjurs Kommune skal underrettes ved formandsskift.

 

13.3     Alle foreningens medlemmer er pligtige til at efterkomme de i disse vedtægter optagne og på generalforsamlinger vedtagne bestemmelser, og er i denne henseende også ansvarlig overfor foreningen for husstandens medlemmer samt for brugere af medlemmernes respektive ejendomme.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

 

Historik:

 • 22. januar 2020 er følgende opdateret med ny lokalplan 416: §2.1, §3.1, §3.3, §4.1, §4.4.
 • 2. marts 2020 er følgende ændret på ekstraordinær generalforsamling: §7.7 og §9.2.